PRIVACYVERKLARING VAN JACK’S SISTERS

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jack’s Sisters verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt/bent van Jack’s Sisters of om een andere reden persoonsgegevens aan Jack’s Sisters verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Jack’s Sisters, Bozenhoven 19c, 3641AB te Mijdrecht, KvK nummer: 30054883
De salon is bereikbaar via info@jackssisters.nl en op telefoonnummer: 0297-284899

2. Welke gegevens verwerkt Jack’s Sisters en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum
b) Adresgegevens (eventueel postadres wanneer nodig)
c) Telefoonnummer, e-mailadres,
d) Wanneer nodig; kleurrecepten, permanent, haarwerkkleuren en knip afspraken
e) Eventueel voor – en na foto’s

2.2 Jack’s Sisters verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
b) Uw naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, persoonlijke aanbiedingen en informatie over diensten en activiteiten van Jack’s Sisters. (Ook als u geen klant meer van ons bent)
De mailing is stop te zetten via een link onderaan de mailing.
c) Voor- en na foto’s van haarkleuring, kapsels, etc. worden alleen gedeeld op social media na uw uitdrukkelijk verkregen toestemming .

E-mail berichtgeving:

2.3 We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

2.4 Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Jack’s Sisters. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

3. Bewaartermijnen

Jack’s Sisters verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Jack’s Sisters passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Jack’s Sisters gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, vragen en klachten

5.1 Via de eigenaresses van Jack’s Sisters kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen. Jack’s Sisters zal zo snel mogelijk aan uw verzoek voldoen, uiterlijk binnen een maand.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresses.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Jack’s Sisters uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresses van Jack’s Sisters via info@jackssisters.nl en/of 0297-284899.

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om de Privacyverklaring regelmatig te bekijken.

7. Toestemming voor social media

Aanvinken bij akkoord en doorhalen wat voor u van toepassing is;
U geeft Jack’s Sisters toestemming om foto’s van uw haar herkenbaar/onherkenbaar te gebruiken op haar social media.

Ondertekenen voor akkoord:

Naam: ………………………………… Plaats: …………………………. Datum: ………………….

Handtekening:

…………………………………………….