Mondial Scheerkwasthouders

Mondial Scheerkwasthouders

Een scheerkwast houder van het mooie merk Mondial 1908.

Model

Kron, Mondial, Moon, SS 6553